Tình trạng biến tần công nghiệp làm động cơ phát nóng khi hoạt động

Thảo luận trong 'Máy Móc Công Nghiệp - Nông Nghiệp' bắt đầu bởi dailymaylanh, 18/5/19.

Lượt xem: 339

 1. Offline

  dailymaylanh New Member

  Diễn Đàn SEO  nguyên nhân bi?n t?n công nghi?p làm d?ng co phát nóng khi ho?t d?ng

  Bi?n t?n công nghi?p làm cho d?ng co phát nóng khi ho?t d?ng g?m hai can do d?n sau, chúng ta c?n nên luu ý d? th?m tra ho?c lo?i b? chúng.

  Xem >>> Bi?n t?n Schneider

  Bi?n t?n công nghi?p làm cho d?ng co phát nóng khi ho?t d?ng g?m hai duyên c? ch? y?u sau, chúng ta c?n nên luu ý d? rà soát ho?c lo?i b? chúng.

  nguyên nhân bi?n t?n công nghi?p làm d?ng co nóng

  Khi bi?n t?n công nghi?p ho?t d?ng thu?ng làm cho d?ng co máy phát nóng v?i m?t s? duyên do sau dây:

  - tham s? motor cài d?t không dúng: Tru?ng h?p này, chúng ta c?n rà l?i di?n tr? cách di?n c?a Motor, soát thông s? di?n tr? c?a ba cu?n dây có d?u không. Ðo dòng di?n t?i d?u ra c?a bi?n t?n công nghi?p b?ng cách dùng b? do dòng di?n Ampe Kìm, k?p t?ng pha m?t. N?u có pha dòng di?n nào khác v?i pha còn l?i thì duyên do có th? là di?n tr? cách di?n c?a các cu?n dây dã b? hu. Tru?ng h?p này c?n dem th?m tra v? sinh, dem s?y khô ho?c qu?n l?i n?u th?y c?n thi?t.

  - Ð?u dây motor không dúng: Tru?ng h?p này do công su?t motor quá th?p, không dáp ?ng d? so v?i công su?t c?p thi?t. nên chi, b?n c?n nâng c?p d?ng co lên c?p công su?t cao hon d? dáp ?ng du?c nhu c?u.

  - Motor ch?y ? t?n s? quá th?p (du?i 30 Hz): T?n s? d?ng co do bi?n t?n công nghi?p công nghi?p di?u khi?n quá th?p (du?i 30Hz), d?n d?n qu?t t?n nhi?t sau duôi c?a d?ng co không quay d? t?c d? d? gi?i nhi?t nên gây nên tình tr?ng trên.

  [​IMG]

  Xem >>> http://khanghuan.com/he-thong-dieu-khien-nha-kinh-thong-minh.html

  Tình tr?ng bi?n t?n công nghi?p làm d?ng co phát nóng khi ho?t d?ng

  Bi?n t?n công nghi?p gây nóng d?ng co

  - Do bi?n t?n công nghi?p: L?i bi?n t?n công nghi?p này có th? do các thông s? cài d?t không dúng, nh?t là hai nhóm thông s? Fmax và Fbase. Tru?ng h?p này, b?n c?n ph?i kh?i d?ng l?i t?t th?y thông s? c?a h? th?ng v? m?c d?nh c?a nhà sinh s?n sau dó thi?t l?p l?i các tham s? và ki?m tra.

  N?u giai do?n này ph?c t?p, vi?c cài d?t quá khó khan ho?c b?n không th? reset l?i các thông s? du?c thì hãy soát nhãn d?ng co và cài d?t l?i các thông s? sao cho dúng. t? d? nhu: Ð?ng co AC c?c 380V 3 pha, t?n s? 50/60Hz thì b?n c?n ph?i cài l?i Fmax=60 Hz, Fbase=50Hz.

  Cách kh?c ph?c bi?n t?n công nghi?p làm d?ng co nóng

  - Xem k? thông s? c?a motor trên nhãn máy và cài d?t l?i thông s?.

  - Xem l?i motor trong cách d?u dây motor và di?n áp bi?n t?n công nghi?p cung c?p cho motor có h?p không.

  - Làm tang t?n s? ch?y c?a motor và có th? tang t? s? truy?n co khí…

  Xem >>>

  Nhà kính thông minh

  Công Ty TNHH M?t Thành Viên K? Thu?t Khang Huân

  h?i s? chính: 12/5C KP Nhi Ð?ng 2, Phu?ng Di An, Th? Xã Di An, T?nh Bình Duong

  Show room: 4A/34 St.1 – tr?ng di?m Hành Chính Di An, Di An – Bình Duong

  Ði?n Tho?i: 0650 3736679

  Fax: 0650 3796512

  Email: [email protected]
   

Chia sẻ trang này